Klik hier voor een PDF versie van de algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Onderscheidend Vermogen BV

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Onderscheidend Vermogen: Onderscheidend Vermogen BV
Opdrachtbrief: een document van Onderscheidend Vermogen, waarin de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard en waarin de Werkzaamheden worden beschreven.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Onderscheidend Vermogen een opdracht geeft.
Werkzaamheden: de door Onderscheidend Vermogen ingevolge de Opdrachtbrief te verrichten werkzaamheden.

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Onderscheidend Vermogen aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Eventuele toepassing van algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen  
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Onderscheidend Vermogen, maar ook ten behoeve van alle personen die voor haar werkzaam zijn en alle derden die door haar bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld.

3. Uitvoering van de opdracht
Alle opdrachten van cliënten beschouwt Onderscheidend Vermogen als uitsluitend aan haar gegeven. Dat geldt ook indien de cliënt een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen verricht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door Opdrachtgever of door Onderscheidend Vermogen geschiedt in onderling overleg.

Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van de opdracht kunnen worden gewijzigd, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht dan wel de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door  Opdrachtgever

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan Onderscheidend Vermogen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de vorm en op de wijze als gevraagd aan Onderscheidend Vermogen worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Onderscheidend Vermogen zijn verstrekt, heeft Onderscheidend Vermogen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Daarnaast is Onderscheidend Vermogen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Opdrachtgever is gehouden Onderscheidend Vermogen onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Onderscheidend Vermogen verstrekte gegevens en informatie.

Als Onderscheidend Vermogen daarom verzoekt, stelt Opdrachtgever kosteloos medewerkers van de eigen organisatie van Opdrachtgever ter beschikking, die bij de Werkzaamheden van Onderscheidend Vermogen betrokken (zullen) zijn.

Als Onderscheidend Vermogen daarom verzoekt, stelt Opdrachtgever Onderscheidend Vermogen kosteloos een eigen werkruimte en de (kantoor)faciliteiten die nodig zijn om op locatie een opdracht uit te kunnen voeren, ter beschikking.

5. Geheimhouding

Onderscheidend Vermogen neemt jegens derden die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel concurrentiegevoelige informatie van Opdrachtgever die hem in het kader van de opdracht ter kennis zijn gekomen. Deze verplichting geldt niet voor zover Onderscheidend Vermogen is verplicht tot openbaarmaking uit hoofde van de wet, enig voorschrift van een orgaan aan het toezicht waarvan Onderscheidend Vermogen is onderworpen, een op Onderscheidend Vermogen of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Onderscheidend Vermogen rustende beroepsplicht, of een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan.

De hierboven bedoelde verplichting is niet van toepassing ingeval de bewuste informatie algemeen bekend wordt.

Opdrachtgever mag, zonder toestemming van Onderscheidend Vermogen aan derden geen mededeling doen over de aanpak, de werkwijze,de inhoud van adviezen of opinies van Onderscheidend Vermogen, noch zijn rapportage of ander al dan niet schriftelijk materiaal ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken, tenzij op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust.

6. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

De Overeenkomst kan door zowel Onderscheidend Vermogen als Opdrachtgever schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen. In het geval Opdrachtgever aldus opzegt, is de Opdrachtgever verplicht alle schade en kosten aan de zijde van Onderscheidend Vermogen te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, al de door Onderscheidend Vermogen in verband met de overeenkomst en de (toekomstige) Werkzaamheden gemaakte kosten en gedane investeringen.

Naast de gevallen als omschreven in de artikelen 4.2 en 7.3  is Onderscheidend Vermogen  gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen indien voltooiing van de Opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen.

Onderscheidend Vermogen behoudt bij beëindiging als hierboven beschreven aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever wordt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

7. Honorarium

Onderscheidend Vermogen factureert de Werkzaamheden op basis van haar honorarium, kosten (waaronder kosten van ingeschakelde derden, reis- en verblijf-, verzend-, telefoon- en administratiekosten). Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Deze posten worden per maand of na eerdere voltooiing van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan vijftien dagen na factuurdatum.

Indien Opdrachtgever niet binnen deze betalingstermijn heeft betaald, is Onderscheidend Vermogen gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Onderscheidend Vermogen, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Daarnaast is Onderscheidend Vermogen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Onderscheidend Vermogen maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

Onderscheidend Vermogen is gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen,dat deze geheel of gedeeltelijk vooruit betaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een door Onderscheidend Vermogen te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Onderscheidend Vermogen gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Opdrachtgever aan Onderscheidend Vermogen uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht,
hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

8. Aansprakelijkheid

Onderscheidend Vermogen zal de Werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht. Onderscheidend Vermogen is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Onderscheidend Vermogen.

De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Onderscheidend Vermogen voor zijn werkzaamheden in het kader van die Opdracht heeft ontvangen in de periode van één kalenderjaar, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevenden van Onderscheidend Vermogen. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt onverkort in geval van aansprakelijkheid tegenover meerdere Opdrachtgevers: alsdan betaalt Onderscheidend Vermogen aan alle Opdrachtgevers gezamenlijk niet meer uit dan het bedrag van het honorarium dat Onderscheidend Vermogen voor haar werkzaamheden in het kader van die Opdracht heeft ontvangen in de periode van één kalenderjaar.

Aansprakelijkheid van Onderscheidend Vermogen voor indirecte schade (waaronder, maar niet beperkt tot gederfde winst , gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie) is uitgesloten.

Bovenbedoelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing ingeval van grove opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevende functionarissen van Onderscheidend Vermogen.

9. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Onderscheidend Vermogen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien  uit de opdracht of de Werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van Onderscheidend Vermogen. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Onderscheidend Vermogen in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt

10. Vervaltermijn

Voor zover niet anders is overeengekomen, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Onderscheidend Vermogen, uit welke hoofde dan ook, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De rechtsverhouding tussen Onderscheidend Vermogen en haar cliënten is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.